ความเป็นมาของบริษัท

บริษัทลำลูกกาอินดัสเตรียลมินิแฟคตอรี่ จำกัด บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิแฟคตอรี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเภทมินิแฟคตอรี่ หรือโรงงานขนาดเล็กเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยมีแนวคิดหลักในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธุรกิจครอบครัวหรือธุรกิจขนาดเล็กที่กระจายอยู่ตามชุมชน หรือพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม เช่นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กในรูปแบบอาคารพาณิชย์ หรือ โรงงานในหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษในรูปแบบต่าง ๆ เป็นที่มาของข้อร้องเรียนและปัญหาการอยู่ร่วมกันของชุมชนมากมาย จากปัญหาดังกล่าว กลุ่มผู้บริหารซึ่งประกอบไปด้วยวิศวกรต่างสาขาได้จัดตั้งบริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิแฟคตอรี่ จำกัด ภายใต้ชื่อ โครงการบิ๊กเกอร์แลนด์ เป้าหมายหลักของโครงการ คือ ต้องการให้โรงงานขนาดเล็ก  (SME: Smaland Medium Entrepreneur) มีระบบการจัดการและควบคุมดูแลที่ถูกต้องภายใต้ระบบการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายและตั้งอยู่ในเขตที่ดินประเภทอุตสาหกรรม (สีม่วง) ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองโดยมีพื้นที่โรงงานขนาด 250-425 ตารางวา

บริษัทฯได้เริ่มกิจการโครงการแรกเมื่อปีพ. ศ. 2552 เป็นอาคาร มินิ แฟคตอรี่ ขนาด 200 ตารางวา จำนวน 47 แปลง ถนนคลองเจ็ด (ทางหลวงชนบทสายปท, 3004) ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี กิจการประสบความสำเร็จ เนื่องจากตอบโจทย์ความต้องการและมีระบบการบริหารจัดการที่ถูกต้องและถูกกฎหมาย จนต่อมามีการขยายโครงการขึ้นเป็นลำดับจนปัจจุบัน เป็นโครงการที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ในเขตที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) บริเวเนหมายเลข 4. 2 ของผังเมืองรวมเมืองลำลูกกา – บึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี พ. ศ. 2555 บริเวณริมถนนลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี การคมนาคมสะดวกสบาย และรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในอนาคต
คณะกรรมการบริหารบริษัท
แบบโรงงาน TYPE L
สำหรับ Type นี้เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง ด้วยขนาดพื้นที่ภายในโรงงานที่มากถึง 671 ตารางเมตร ไม่รวมกับพื้นที่อาคารสำนักงาน ประกอบกับมีพื้นที่รอบอาคารภายนอก ที่กว้างขวาง
ดูแบบ 3 มิติ
แบบโรงงาน Type M
สำหรับ Type นี้เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ด้วยขนาดพื้นที่ภายในโรงงานที่มากถึง 372 ตารางเมตร ไม่รวมกับพื้นที่อาคารสำนักงาน
ดูแบบ 3 มิติ
Previous
Next